GOLDCERTGOLDCERTGOLDCERT

Kişisel Veri Başvuru Formu

Kişisel Veri Sahibi
Başvuru Formu

Kişisel verileriniz ile ilgili talepleriniz için aşağıdaki başvuru formunu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Başvuruya İlişkin Genel Esaslar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca Kişisel Veri Sahibi olarak kuruluşumuza başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek.

GOLDCERT Belgelendirme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracak ve cevabı yazılı olarak veya elektronik ortam üzerinden tarafınıza ulaştırılacaktır.

Başvuru Formu, yapmış olduğunuz başvuru üzerine GOLDCERT Belgelendirme ile olan ilişkinizi tespit etmek, varsa GOLDCERT Belgelendirme tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirlemek ve başvurunuza doğru, eksiksiz ve süresi içinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Adınıza yapılmış yetkisiz ve izinsiz başvuruların önlenmesi, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde üçüncü kişilerle veri paylaşımının engellenmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için GOLDCERT Belgelendirme ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutar.

Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde GOLDCERT Belgelendirme, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumlu tutulamayacaktır.

 

Başvuru Yöntemi

Başvuru hakkınız kapsamındaki taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden GOLDCERT Belgelendirme’ye bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Yazılı olarak yapılacak başvurular; Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile noter aracılığı ile veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak GOLDCERT Belgelendirme KEP adresine gönderilerek yapılabilir.

Kişisel Veri Sahibi tarafından yapılacak yazılı başvurularda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

 • Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmuş ve talep açık olarak belirtilmiş olmalıdır.
 • Başvuru formu Kişisel Veri Sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır.
 • Talebin niteliğine göre istenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak ibraz edilmelidir.

Başvuru Formu’nun yukarıdaki hususlara uygun olarak kuruluşumuza iletilmesi gerekmektedir. Bu hususlara uygun hareket edilmemesi ve/veya istenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, talebiniz çerçevesinde yapılacak incelemeler kuruluşumuz tarafından gereği gibi ve eksiksiz yürütülemeyebileceğinden, kuruluşumuzun böyle bir durumda her türlü kanuni hakkı saklı kalacaktır.

Yapılan talepler ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret kuruluşumuzca başvuru sahibinden talep edilebilecektir.

Bize Yazın

Sizin için neler yapabiliriz?
Aşağıdaki formu doldurun,
hemen arayalım.

  Bizi Takip Edin