GOLDCERTGOLDCERTGOLDCERT

Sistem Belgelendirme Genel Hizmet Şartları

Sistem Belgelendirme
Genel Hizmet Şartları

1. Genel

– İkitelli O.S.B. Giyim Sanatkarları Sanayi Sitesi 3.Ada A Blok No:301 İkitelli 34490 Başakşehir– İstanbul / TÜRKİYE adresinde bulunan Sertifika Belgelendirme Denetim Muayene ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. bundan böyle kısaca GOLDCERT olarak anılacaktır. Diğer taraftan teklifte belirtilen adreste bulunan kuruluş MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

– “Genel Hizmet Şartları” ve “Hizmet Talep Formu” teklifin ayrılmaz bir parçasıdır ve teklifi imzalayan taraflar (GOLDCERT ve MÜŞTERİ) bu doküman hükümlerine kayıtsız ve şartsız uymayı kabul ve taahhüt eder.

– GOLDCERT, ISO 19011, ISO 17021-1 ve firma içi prosedürlere göre belgelendirme programını yürütecektir.

– Belgelendirme programında GOLDCERT taşeron denetçi yada teknik uzman kullanabilir. MÜŞTERİ bu hususu baştan kabul etmiş ve onaylamıştır.

– Denetim ekibinde Gözlemci, Tercüman yada Aday denetçi yer alabilir. Müşteri bu hususu bu sözleşme eki ve denetim planı ile kabul etmiş ve onaylamıştır.

– Hizmetin olumlu şekilde gerçekleşmesi sonrasında MÜŞTERİ adına düzenlenecek olan sertifika(lar) devredilemez.

– Hizmette iyi niyet ve karşılıklı hukuka riayet esastır.

 

2. GOLDCERT’in Yükümlülükleri

– GOLDCERT, MÜŞTERİ’ler ile ilgili tüm kayıtlar/bilgileri gizlilik esaslarına uygun olarak muhafaza etmektedir. Gizlilik arz eden bilgiyi kanuni olarak veya yetkililerle yapılan sözleşme düzenlemeleri (örneğin akreditasyon kurumu ile yapılan sözleşme gibi) ile verilmesi istendiği durumda, kanunla yasaklanmamışsa ilgili müşteri veya kişiye, sağlanan bilgi hakkında müşteriye bilgi verilir. (Şikayet üzerine yapılan denetim / değerlendirme sonuçları hakkında şikayeti yapan ilgili taraflara bilgi verilebilir).

– GOLDCERT tarafsızlık, bağımsızlık, etik ve gizlilik esasları çerçevesinde belgelendirme programını uygular.

– Belgelendirme, belgeyi verme veya vermeme, belgelendirme kapsamını genişletme veya daraltma, belgeyi yenileme, askıya alma, askıdan indirme ve askıya almayı takiben geri çekme veya belgenin iptali ile ilgili sorumluluk GOLDCERT’e ait olup, denetim raporların gözden geçirilmesi ve belgelendirme kararı taşere edilemez.

– Belgelendirme programında (GOLDCERT Prosedürleri ve Standartlar) önemli değişiklikler olması durumunda GOLDCERT üst yönetimi tarafından yürütülecek faaliyetlere karar verilir. (Yapılan değişiklik ile ilgili MÜŞTERİ’nin yeni şartlara uygunluğunun doğrulanması için; MÜŞTERİ’ye geçiş süresi belirleme, bir sonraki müşteri denetimlerinde uygulamaya konulabilme, yapılan değişiklik ile ilgili kısa süreli denetim ihtiyaçlarını belirler.) Yürütülecek faaliyetler ile ilgili GOLDCERT tarafından alınan karar/lar en kısa zamanda belgelendirilmiş ve müracaat aşamasındaki tüm MÜŞTERİ’lere duyurulur. Bu hususta web sitesinde bilgilendirme, tüm müşterilere email yada faks gönderme yolu ile bilgilendirme yapılabilir.

– Belgelendirme ve/veya akreditasyon standartları yada rehberlerinde değişiklikler olması durumunda Akreditasyon Kurumunun öngördüğü geçiş süresi sonuna kadar gerekli uygulama güncellemesi müşteriler tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu hususta web sitesinde bilgilendirme, tüm müşterilere email yada faks gönderme yolu ile bilgilendirme yapılır.

– MÜŞTERİ, GOLDCERT tarafından verilen herhangi bir karar sonucu mağdur durumda kalırsa Geri Besleme Prosedürüne göre hareket eder. Eğer bir sonuca ulaşmak mümkün olmuyorsa kuruluş için hukuki yollar açıktır. Her türlü anlaşmazlıklar durumunda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir. GOLDCERT verilecek olan mahkeme kararlarına uymayı şimdiden kabul eder.

– GOLDCERT, dış kaynaklı denetçi ve/veya teknik uzmanlara verilen bütün işlerin sorumluluğunu üstlenmiştir.

– Hizmetin gerçekleştirilmesi için yapılan MÜŞTERİ yeri ziyaretlerinde denetim ekibi üyelerinin MÜŞTERİ malzeme/ekipman vb. zarar vermesi durumunda GOLDCERT karşılıklı mutabakat ile MÜŞTERİ’nin zararını gidermek için gerekli tüm önlemleri alır.

– Hizmetin gerçekleştirilmesinde GOLDCERT’ten kaynaklanan eksiklik/kusur sebebiyle denetimin tekrar edilmesi gerekirse ilgili tüm giderler GOLDCERT tarafından karşılanacaktır.

– GOLDCERT, uygunluk değerlendirme hizmeti sunmaktan vazgeçtiğinde veya Akreditasyon Kurumu tarafından MÜŞTERİ’ye sunulan hizmet kapsamı ile ilgili yetkisi askıya alındığında, iptal edildiğinde MÜŞTERİ’ye verilen belgenin geçerlilik süresi sonuna kadar geçerliliğini sürdürmesini sağlamayı taahhüt eder. Bu süre zarfında GOLDCERT, MÜŞTERİ’nin isteği doğrultusundaki akredite bir belgelendirme kuruluşuna geçiş için gerekli kolaylığı gösterecek ve mali sorumluluğu üstlenecektir. (MÜŞTERİ, Genel Hizmet Şartları (bu doküman) ve Teklif Formunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiği takdirde).

 

3. MÜŞTERİ’nin Yükümlülükleri

– Belgelendirme programı çerçevesinde gerçekleştirilecek denetimler ve/veya Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilecek ziyaretler sırasında denetimi yapan kişilere gerekli doküman, altyapı, tesisi göstermeli ve ilgili personel ile görüşmeye imkan tanımalıdır. Denetimler sırasında MÜŞTERİ tarafından yeterli sayıda temsilci denetim ekibine refakat etmelidir.

– MÜŞTERİ belgelendirme programı ile ilgili tüm dokümanları (El kitapları, prosedürler v.s.) GOLDCERT’e ücretsiz ve tam olarak iletmeyi kabul eder.

– Olumlu denetim sonrası belge almaya hak kazandıktan sonra GOLDCERT’in “Belgeli Firmalar Listesine” eklenmeyi ve GOLDCERT web sitesinden tüm taraflarca yapılabilecek sertifika sorgulama işlemi için gerekli olan bilgilerin (Firma Adı, Standart, Kapsam, Belgelendirme Tarihi, Belge Geçerlilik Tarihi, Sertifika Numarası ve Sertifikanın Geçerlilik Durumu (Geçerli – Askı – İptal)) web sitesinde yayınlanmasını kabul eder.

– Hizmetin gerçekleştirilmesinde MÜŞTERİ’nin eksik ve/veya yanıltıcı bilgi vermesi sebebiyle denetimin tekrarı gerekirse, denetimin tekrarı ile ilgili tüm giderler MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.

– MÜŞTERİ, Yönetim sisteminde ortaya çıkabilecek önemli değişiklikleri GOLDCERT’e 15 gün içinde yazılı olarak bildirir.

– Belge, marka ve logoları yanlış, kabul edilemeyecek yada kötü şekilde kullanmaz.

– Belgelendirildiği yönetim sistemi ve GOLDCERT şartlarına uymayı sürdürmeyi kabul eder.

– MÜŞTERİ, GOLDCERT web (www.goldcert.com.tr) sitesinde güncel hali yayımlanmakta olan (Rapor, Belge, Marka ve Logo Kullanımı, Belgelendirme Prosedürü, (bu doküman) Genel Hizmet Şartları vb.) GOLDCERT dokümanlarına uymakla ve güncelliğini takip etmekle yükümlüdür.

– MÜŞTERİ, GOLDCERT tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin tüm kayıtları (Teklif/sözleşme, Rapor, Uygunsuzluklar vb) belgenin geçerlilik süresince saklar.

– Tüm taraflardan gelen şikayetler, değişiklikler (müşteri, akreditasyon standartları, rehberleri, GOLDCERT prosedürleri), askıya alınan MÜŞTERİ takibi ile ilgili olarak GOLDCERT tarafından kısa süre önce haber vermek kaydıyla kısa süreli denetimler gerçekleştirmesini ve tahakkuk eden ücreti ödemeyi kabul eder. (MÜŞTERİ tarafından plana itiraz için yeterli süre bulunamayabilir. Bu sebeple GOLDCERT, denetim ekibi seçimine azami önem gösterir.)

– Akreditasyon kurumu gerek gördüğü hallerde MÜŞTERİ tesislerini ziyaret edebilir ve/veya MÜŞTERİ denetlenmesi sırasında akreditasyon kurumunun temsilcileri (Gözlemci olarak) de bulunabilir. Akreditasyon kurumu temsilcilerinin hizmet bedelleri ve masrafları GOLDCERT’e aittir.

– Belgenin askıya alınması ve/veya iptali-geri çekilmesi gerçekleştiğinde orijinal belgenin GOLDCERT’e gönderilmesini, marka ve logo kullanımını durdurmayı, GOLDCERT web sitesinde bu hususun yayımlanmasını şimdiden kayıtsız ve şartsız kabul eder. Bu hususlar 15 iş günü içinde tamamlanmalıdır. Askı süresi azami 6 aydır.

 

4. Ücretler ve Ödeme (Mali Yükümlülükler)

– Teklifte belirtilen hizmet bedelleri eksiksiz olarak belirtilen ödeme planına göre MÜŞTERİ tarafından GOLDCERT’e ödenecektir.

– Ödeme süresi fatura tarihinden itibaren 15 gündür. 30 günü aşan ödeme gecikmeleri için % 8 gecikme bedeli uygulanır.

– MÜŞTERİ tarafından teklifin onaylanması sözleşme yerine geçer. Sözleşmeden doğan damga vergisi MÜŞTERİ tarafından ödenir.

 

5. Belgelendirme İş Akışı

5.1- Talep, Başvuru ve Değerlendirme

MÜŞTERİ e-mail, faks, telefon vs. ile belgelendirme taleplerini Hizmet Talep Formu ile GOLDCERT’e iletir. Bu formda kuruluşa ait bilgiler eksiksiz ve tam olarak doldurulur. Teklif verilememesi durumunda başvuru yapan kuruluşa bilgi verilir.

5.2- Tekliflendirme

Hizmet talebi GOLDCERT tarafından gözden geçirilir. Uygun olması durumunda teklif hazırlanır ve MÜŞTERİ’ye iletilir. MÜŞTERİ tarafından teklifin onaylanması sözleşme yerine geçer. Teklif MÜŞTERİ’nin imza yetkisine sahip olan yetkili personeli tarafından imzalanmalıdır.

5.3- Planlama

Teklifin onaylanması ile beraber Planlama Koordinatörüne iletilen bilgiler ışığında MÜŞTERİ ile yapılan görüşmeye göre denetim planı (tarih planlama, lojistik) yapılır. Denetim planı MÜŞTERİ’ye iletilir ve onayı alınır.

5.4- Ön Denetim

Opsiyoneldir ve mevcut durum, boşluk analizi için yapılır. MÜŞTERİ tarafından başvuru aşamasında talep edilmesi durumunda 1 adam/gün’lük bir denetim gerçekleştirilir. Denetim örnekleme yöntemine göre yapılır ve ön denetimde uygunsuzluk tespit edilmemiş olması belgelendirme denetimlerinde uygunsuzluk olmayacağı anlamına gelmez.

5.5- Belgelendirme Denetimi

5.5.1- 1. Aşama Denetimi

Belgelendirme denetimi iki aşamadan oluşmaktadır.

– 1.Aşama denetimde; belgelendirme şartlarının oluşup oluşmadığı, dokümanların ve kayıtların varlığı ve işletilip işletilmediği, prosesler, organizasyon, iş akışı, ürünler, yönetim sistemi ana hatları, tabi olunan standart ve mevzuat hakkında bir inceleme ve denetim gerçekleştirilir. ISO 9001:2008 veya ISO 9001:2015 belgelendirme 1.Aşama denetimleri MÜŞTERİ faaliyet kapsamı yüksek ve/veya en yüksek risk gruplarında ise MÜŞTERİ yerinde, orta ve/veya düşük risk gruplarında ise MÜŞTERİ yerine ziyarete gerek olmaksızın masabaşında, ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 denetimleri MÜŞTERİ faaliyet kapsamı orta, yüksek ve/veya en yüksek risk gruplarında ise MÜŞTERİ yerinde, diğerlerinde ise masabaşında ve ISO 22000:2005 – ISO 13485:2016 denetimlerinde tüm kategori ve kapsamlarda MÜŞTERİ sahasında gerçekleştirilir.

– Masabaşında gerçekleştirilecek olan 1.aşama denetimlerde Denetim Ekibi müşteri tarafından gönderilen dokümantasyonu inceler. Doküman incelemesi ile ilgili yetersiz bilgi ve tereddütlü bir durum tespit edilirse baş denetçi 1.aşama denetiminin sahada devam ettirilmesi kararını verebilir.

– 1.aşama denetim sonrası 2.aşama denetim tarihinde mutabık kalınır. 1.aşama denetimi ile 2.aşama denetimi arasındaki süre 1.aşama denetimi sırasında belirlenen hususların çözüme kavuşturulmasına yönelik ihtiyaç duyulacak zaman dikkate alınarak belirlenir. 1.aşama ile 2.aşama denetimleri birbirini takip edecek şekilde planlanabilir. 1.aşama ile 2.aşama denetimi arasındaki süre 3 ayı geçemez. Bu sürenin aşılması durumunda 1.aşama denetimi tekrarlanır. Denetimde uygunsuzluk/lar tespit edilmişse bunlar kapatılmadan 2. aşama denetimine geçilmez.

5.5.2- 2. Aşama Denetimi

Olumlu bir 1. aşama denetimi veya 1. aşamadaki uygunsuzlukların kapatılmasından sonra 2. aşama denetimi gerçekleştirilir. 2.aşama denetiminde belgelendirme programı şartlarına uygunluk denetimi, örnekleme esasına göre denetim ekibi tarafından önceden mutabık kalınmış denetim planına göre gerçekleştirilir. Belgelendirme Müdürü tarafından verilecek olan belgelendirme kararı bu denetim sonrasında verilir. Belgelendirme müdürü denetim raporlarını inceler ve karar verir. Sonuç uygun ise belge yayımlanır.

5.6- Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetlerin Yürütülmesi

– Tüm denetimlerde; denetim ekibinin tespit ettiği uygunsuzluklar Uygunsuzluk Raporu ile kapanış toplantısında müşteriye sunulur ve müşteri ile mutabakat sağlanır.

– Uygunsuzluk: Bir şartın karşılanmamasıdır. Uygunsuzluklar iki türlüdür. Bunlar minör ve majör uygunsuzluklar olarak tanımlanır.

Majör Uygunsuzluk: Yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşması yeteneğini etkileyen uygunsuzluk,

Minör Uygunsuzluk: Yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşması yeteneğini etkilemeyen uygunsuzluk

– MÜŞTERİ, raporda belirtilen uygunsuzluklar ile ilgili olarak gerekli faaliyetleri planlar ve yürütür. Uygunsuzluk Raporunda belirtilen bilgilere göre yürütmüş olduğu faaliyetleri Baş Denetçiye iletir. Müşteri kendi düzeltici faaliyet sürecini işleterek faaliyeti tamamlar. Bu süre 45 günü geçemez.

– Baş denetçi düzeltici faaliyetleri inceler ve onaylar. Gerekli gördüğü hallerde ilave bilgi, takip denetimi ve doküman isteyebilir. Müşteri tespit edilen uygunsuzluk/lar ile ilgili belirlenen sürede düzeltici faaliyet çalışmasını tamamlayamaması ve/veya takip denetimi sırasında uygunsuzlukları giderdiğini kanıtlayamaması durumunda belgelendirme ve yeniden belgelendirme denetimi yapılmış olan müşteri ise başvuru süreci yeniden başlatılır, gözetim denetimi yapılmış olan bir müşteri ise belgesi ile ilgili askıya alma, kapsam daraltma süreci başlatılır.

5.7- Takip Denetimi

– Denetimlerde sistemin genel işleyişini etkileyecek derecede uygunsuzlukların tespit edilmesi halinde denetimin tamamı yada bir kısmı yinelenir.

Denetimlerde ortaya çıkan majör uygunsuzlukların ve yerinde incelenmesi gereken minör uygunsuzlukların giderilmiş ve bunlara ilişkin düzeltici faaliyetlerin etkin bir şekilde uygulanmakta olduğunun belirlenmesi amacıyla takip denetimi gerçekleştirilir.

– Takip denetimi yapılmasına karar verilen MÜŞTERİ, gerçekleştirilecek olan takip denetimi ile ilgili tahakkuk eden hizmet bedellerini ve denetim ekibi masraflarını ödemeyi kabul eder.

– Uygunsuzluk kapaması için kuruluşa verilen sürede kuruluş hazırlıklarını tamamlayamaz ve/veya takip denetimi sırasında uygunsuzlukları giderdiğini kanıtlayamaz ise belgelendirme denetimi ise başvurusu iptal edilir, belgeli bir kuruluş ise belgesi ile ilgili askı süreci başlamış olur.

5.8- Gözetim Denetimleri

MÜŞTERİ’ye verilen belge 3 (üç) yıl süre ile geçerlidir. Bu süre zarfında MÜŞTERİ belgelendirme programına (Belgelendirme standardı, GOLDCERT prosedürleri, rehberler v.s.) uymayı sürdürmelidir. Bu durumun tespiti için belirli aralıklarda gözetim denetimleri gerçekleştirilir. Teklifte gözetim denetimi sıklığı belirtilmiştir. Belgenin sürdürülmesi olumlu gözetim denetimleri ile mümkündür. Gözetim denetim sıklığı Belgelendirme karar tarihinden itibaren 365 günü geçemez.

 5.9- Yeniden Belgelendirme Denetimi

Belge geçerlilik süresi bitimine yaklaşan müşterilerde belgenin yeniden düzenlenebilmesi için müşteri sisteminin ilgili standart gereklerine uygun ve etkin olarak sürdürülmekte olduğunun ve sürekliliğinin sağlandığının görülmesi gerekmektedir. 3 (Üç) yıllık belge süresi boyunca gerçekleştirilen gözetim denetimlerinde tüm sistem maddeleri/bölümler her denetimde incelenmediği için tüm sistemin yeniden denetlenmesi amacıyla yeniden belgelendirme denetimi yapılır. Yeniden belgelendirme denetimi en geç, belge geçerlilik tarihi bazı alınarak 36 ayı geçmeyecek ve belirlenen 36 aylık süreden uygunsuzluk maksimum kapama süresi olan 45 gün önce gerçekleştirilir. Yeniden belgelendirmede 2.aşama denetim gibi süreç işlemektedir. Ancak yeniden belgelendirme öncesi müşteri yönetim sistemi, yasal mevzuat ve/veya yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler incelenir ve buna göre denetim programlaması yapılır. Kapsam yada belgelendirme kurallarında (Standart, mevzuat, rehber, müşteri yönetim sistemi, ürün yelpazesi vb) değişiklik olması durumunda yeniden belgelendirme denetiminden önce 1.aşama denetimi de gerçekleştirilebilir. MÜŞTERİ belgenin geçerlilik süresi bitiminden sonra belgelendirme talebinde bulunursa, başvuru yeniden belgelendirme olarak değil belgelendirme olarak ele alınır.

5.10- Transfer Belgelendirme Denetimi

– Transfer denetimi TÜRKAK’tan yada uluslararası kabul edilen (IAF-MLA) bir akreditasyon kurumundan akredite bir belgelendirme kuruluşundan belgeli olan ve belgesinin güncelliği devam eden kuruluşlarda yapılan denetimdir.

– Transfer denetimi aşağıdaki şartlara bağlıdır:

 • MÜŞTERİ geçerli ve aktif bir belgeye sahip olmalıdır. Askıda olan belgeler için uygulanamaz.
 • Önceki denetim ve uygunsuzluk raporları MÜŞTERİ tarafından sağlanmalıdır. Önceki denetimlerde ortaya çıkan uygunsuzluklar varsa bunlar kapatılmış olmalıdır. Kapatılmamışsa transfer öncesi GOLDCERT tarafından kapatılır.
 • Son denetim tarihinin süresi 12 ayı (365 günü) geçmemelidir.

– GOLDCERT, gelen transfer talebini inceler. İnceleme uygun bulunmazsa yada MÜŞTERİ raporları, belgeyi sunamazsa yada belgelendirme firması faaliyetlerine devam etmiyorsa yeni başvuru gibi ele alınır.

– İnceleme olumlu ise belgelendirme müdürü karar verir ve belge yayımlanır. Belge geçerlilik süresi diğer belgelendirme kuruluşu tarafından belirtilen tarihe kadar geçerli olmaktadır.

5.11- Değişiklik Denetimleri (Kapsam Genişletme, Daraltma,  Adres, Unvan v.s.)

– MÜŞTERİ yönetim sistemindeki önemli değişiklikleri en geç 15 gün içinde GOLDCERT’e Sertifika Değişiklik Talep Formu ile bildirmelidir.

– MÜŞTERİ’den gelen değişiklik talebi ve MÜŞTERİ’nin revize ticari evrakları ve uygulamalar Operasyon Müdürü tarafından incelenir ve saha incelemesi yapılıp yapılmayacağına karar verilir.

– Aşağıdaki değişikliklerde müşteri yeri incelemesi gereklidir. Bunlar:

 • Adres değişikliği
 • Kapsam değişikliği, genişletme veya daraltma
 • Kuruluşun başka şahıslara yada şirkete devri
 • Kilit personel değişikliği (Karar alma, kililt yönetici, teknik kadro)
 • Yönetim sistemi ve proseslerdeki majör değişiklikler

– Aşağıdaki değişiklikler bir sonraki denetimde doğrulanabilir.

 • Müşteri ticari ünvan, organizasyon yapısı veya statü değişikliği (Kilit personel değişikliği olmadığı durumda)

– Sahada değişiklik talebi ile ilgili denetim yapılmasına karar verilen MÜŞTERİ, gerçekleştirilecek olan denetim ile ilgili tahakkuk eden hizmet bedellerini ve denetim ekibi masraflarını ödemeyi kabul eder.

5.12-Şikayet ve İtirazlar (Geribesleme)

Yürütülen denetim ve belgelendirme faaliyetleri sırasında MÜŞTERİ yada diğer taraflardan (Akreditasyon kurumları, resmi kurumlar, toplum, STK’lar, yetkili otoriteler) gelen geribeslemeler (müşteri memnuniyetsizliği, hayal kırıklığı, müşterinin müşterisinin şikayeti, itiraz vs) S-P.09 Geri Besleme Prosedürüne göre işlem görür. Bu prosedürün güncel haline web sitemizden ulaşabilirsiniz.

 

6. Rapor, Belge, Marka ve Logo Kullanımı

– MÜŞTERİ, olumlu denetim sonrası belge almaya hak kazanması ile beraber GOLDCERT’in sahibi olduğu logoyu ve belgeyi kullanmaya hak kazanır. MÜŞTERİ, GOLDCERT Belgelendirme Prosedürü-S-P.01’de, ISO 17021-1 ve Akreditasyon Kurumu rehberlerinde belirtilen rapor, belge ve logo kullanımı esaslarına uymayı kabul ve taahhüt eder. Belge, logo, marka, rapor GOLDCERT mülküdür.

– Belge ve logolar MÜŞTERİ web sitesinde, ticari yazışmalarda, katalog, broşürler ve diğer reklam malzemelerinde kullanılabilir.

– Belgelendirme kapsamı daraltıldığında buna uygun reklam ve tanıtım malzemeleri güncellenmelidir.

– Logolar orantıları korunarak büyütülebilir yada küçültülebilir.

– Belge ve logolar aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

 1. Ürün ve nihai paketi üzerinde (Standart ismi dahil),
 2. Akreditasyon kuruluşu logosunu münferit olarak,
 3. Personel iş kıyafeti üzerinde,
 4. Şirket araçları üzerinde,
 5. Kalibrasyon, test yada muayene raporları üzerinde,
 6. Proses yada ürün belgesi imajına yol açan durumlarda,
 7. Belgelendirme programı içinde yer almayan kapsam, bölüm, bağlı kuruluş, ofis, şube, tesis veya iştiraklerde.
 8. GOLDCERT itibarına ve kamu güvenine gölge düşürecek şekilde.

 

7. Belgenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi ve İptali

Askı: MÜŞTERİ’nin sahip olmuş olduğu yönetim sistem belgesinin geçici olarak geçersiz olduğu durumdur.

Aşağıdaki durumlarda belge askıya alınabilir.

 1. MÜŞTERİ’nin denetim uygunsuzluklarını belirtilen süreler içinde düzeltici faaliyetlerini tamamlayamaması durumunda,
 2. MÜŞTERİ’nin belgelendirme programına (yönetim sisteminin etkili olma şartları dahil) uymayı sürdürmesinde devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması,
 3. Rapor, sertifika, logo ve/veya marka kullanımı kurallarına riayet edilmemesi,
 4. MÜŞTERİ tarafından Sözleşme Yükümlülükleri kısmen yada tamamen yerine getirilmemesi,
 5. Gözetim denetimleri zamanında gerçekleştirilemiyorsa yada gözetim denetim şartları MÜŞTERİ tarafından sağlanamamışsa,
 6. MÜŞTERİ hakkında gelen şikayetler ile ilgili MÜŞTERİ tarafından cevap yada yeterli cevap verilmemişse veya yönetim sisteminin bu konudaki işlemesi etkin bulunmamışsa,
 7. Belge faaliyet kapsamında yer alan ürün/hizmet ile ilgili standart dışında yer alan gereksinim veya yasal yaptırımların (örneğin; işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatları veya ilgili ürün/hizmet ile ilgili özel istekler gibi) yerine getirilmediğinin tespit edilmesi durumunda,
 8. MÜŞTERİ’nin belge üzerinde belirtilen adreste bulunamaması durumunda,
 9. MÜŞTERİ gerçekleştirilmiş önemli değişiklikler ile ilgili olarak 15 gün içinde GOLDCERT’e bildirim yapmamışsa,
 10. MÜŞTERİ tarafından gönüllü talep edilirse, (yazılı talepte bulunulmalıdır)

Belgenin askıda kalma süresi maksimum 6 aydır.

Askıdan İndirme: Askıya alma sebeplerinin ortadan kalkması sonrası belgelendirmenin sürdürülmesine devam edilmesi

İptal-Geri Çekme: MÜŞTERİ’nin sahip olmuş olduğu yönetim sistem belgesinin tamamen geçerliliğini yitirmesidir.

Aşağıdaki durumlarda müşterinin belgesi iptal edilir-geri çekilir.

 1. Belirtilen askı süresi içinde ilgili askıya neden olan hususların MÜŞTERİ tarafından çözümlenmemesi yada çözümlenmesindeki başarısızlığı sonucu,
 2. Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı veya kullanımına müsaade edilmesi,
 3. Belge ve/veya raporda değişiklik (tahrifat) yapılması sonucu,
 4. MÜŞTERİ ile ilgili iflas işlemleri başlamışsa veya yetersiz kaynaklardan dolayı kendisi hakkındaki işlemler durdurulmuşsa,
 5. MÜŞTERİ belge kapsamındaki faaliyetlerine son vermişse,
 6. MÜŞTERİ ticaretten çekilmişse yada başkalarına devredilmişse,
 7. MÜŞTERİ, Belgelendirme programındaki değişiklikleri belirtilen geçiş süresi içinde yerine getirememişse,
 8. MÜŞTERİ tarafından gönüllü talep edilirse, (yazılı talepte bulunulmalıdır)

Kapsam Daraltma: MÜŞTERİ’nin sahip olmuş olduğu yönetim sistem belgesinin Belgelendirme faaliyet kapsamının, adreslerinin azaltılmasıdır.

Aşağıdaki durumlarda müşterinin belgelendirme kapsamı daraltılabilir.

 1. MÜŞTERİ tarafından gönüllü talep edilirse, (yazılı talepte bulunulmalıdır)
 2. Belirtilen askı süresi içinde ilgili hususların müşteri tarafından çözümlenmemesi yada çözümlenmesindeki başarısızlığı sonucu, (Belgelendirme programı şartları karşılanamayan kısmı)
 3. Müşterinin belgelendirme programına uymayı sürdürmesinde devamlı ve ciddi şekilde başarısız olması, (Belgelendirme programı şartları karşılanamayan kısmı)

 

8. Diğer Hükümler

– İşbu sözleşmenin uygulamasından doğacak ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

– MÜŞTERİ’nin başvuruda belirttiği adres, tebligat hukuku açısından ikametgâhı olarak kabul edilecektir. Bu adrese gönderilen taahhütlü ve/veya iadeli taahhütlü yazışmalar tebligat hükmünde olacaktır.

– GOLDCERT’in sunmuş olduğu hizmet coğrafi alan olarak T.C. toprakları ile sınırlıdır.

– İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına tabidir.

 

Tarih                     : 10/10/2016

Revizyon No       : 07 

Bize Yazın

Sizin için neler yapabiliriz?
Aşağıdaki formu doldurun,
hemen arayalım.

  Bizi Takip Edin