GOLDCERTGOLDCERTGOLDCERT

Sağlıklı İşyeri Belgelendirme Programı

Sağlıklı İşyeri Belgelendirme Programı
Genel Hizmet Şartları

1.Genel

– İkitelli O.S.B. Giyim Sanatkarları Sanayi Sitesi 3.Ada A Blok No:301 İkitelli 34490 Başakşehir– İstanbul / TÜRKİYE adresinde bulunan Sertifika Belgelendirme Denetim Muayene ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. bundan böyle kısaca GOLDCERT olarak anılacaktır. Diğer taraftan teklifte belirtilen adreste bulunan kuruluş MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

– “Sağlıklı İşyeri Programı Genel Hizmet Şartları” ve “Sağlıklı İşyeri Programı Belgelendirme Hizmeti Talep Formu” teklifin ayrılmaz bir parçasıdır ve teklifi imzalayan taraflar (GOLDCERT ve MÜŞTERİ) bu doküman hükümlerine kayıtsız ve şartsız uymayı kabul ve taahhüt eder.

– GOLDCERT, Sağlıklı İşyeri Programı kapsamında https://saglikliisyeriprogrami.com/ web sitesinde tarif edilen, yayınlanan şartlar, kontrol listeleri ve firma içi prosedürlere göre belgelendirme sürecini işletecektir.

– Belgelendirme hizmetinin gerçekleştirilmesinde GOLDCERT taşeron – dış kaynaklı denetçi kullanabilir. MÜŞTERİ bu hususu baştan kabul etmiş ve onaylamıştır.

– Hizmetin olumlu şekilde gerçekleşmesi sonrasında MÜŞTERİ adına düzenlenecek olan sertifika(lar) devredilemez.

– Hizmette iyi niyet ve karşılıklı hukuka riayet esastır.

 

2.Tanımlar

– Sağlıklı İşyeri Programı: Sistem Belgelendirme Kuruluşları Derneği (SİSDER) tarafından oluşturulan, işletmelerin Covid-19 salgın dönemi içindeki faaliyetlerinin güvenilirliğini tescilleyen denetim ve belgelendirme programıdır.

 

3.GOLDCERT’in Yükümlülükleri

– GOLDCERT, MÜŞTERİ’ler ile ilgili tüm kayıtlar/bilgileri gizlilik esaslarına uygun olarak muhafaza etmektedir. Gizlilik arz eden bilgiyi kanuni olarak veya yetkililerle yapılan sözleşme düzenlemeleri (örneğin Sistem Belgelendirme Kuruluşları Derneği – SİSDER ile yapılan sözleşme gibi) ile verilmesi istendiği durumda, kanunla yasaklanmamışsa ilgili müşteri veya kişiye, sağlanan bilgi hakkında müşteriye bilgi verilir. (Şikayet üzerine yapılan denetim / değerlendirme sonuçları hakkında şikayeti yapan ilgili taraflara bilgi verilebilir).

– GOLDCERT tarafsızlık, bağımsızlık, etik ve gizlilik esasları çerçevesinde belgelendirme hizmetini gerçekleştirir.

– Belgelendirme, belgeyi verme veya vermeme, belgeyi yenileme, belgeyi iptal etme ile ilgili sorumluluk GOLDCERT’e aittir. Denetim raporlarının gözden geçirilmesi ve belgelendirme kararı taşere edilemez.

– Covid-19 Değerlendirme Kriterleri-Kontrol Listelerinde önemli değişiklikler olması durumunda GOLDCERT üst yönetimi tarafından yürütülecek faaliyetlere karar verilir. (Yapılan değişiklik ile ilgili MÜŞTERİ’nin yeni şartlara uygunluğunun doğrulanması için; MÜŞTERİ’ye geçiş süresi belirleme, bir sonraki müşteri denetimlerinde uygulamaya konulabilme, yapılan değişiklik ile ilgili kısa süreli denetim ihtiyaçlarını belirler.) Yürütülecek faaliyetler ile ilgili GOLDCERT tarafından alınan karar/lar en kısa zamanda belgelendirilmiş ve müracaat aşamasındaki tüm MÜŞTERİ’lere duyurulur. Bu hususta web sitesinde bilgilendirme, tüm müşterilere email yada faks gönderme yolu ile bilgilendirme yapılabilir.

– MÜŞTERİ, GOLDCERT tarafından verilen herhangi bir karar sonucu mağdur durumda kalırsa Geri Besleme Prosedürüne göre hareket eder. Eğer bir sonuca ulaşmak mümkün olmuyorsa kuruluş için hukuki yollar açıktır. Her türlü anlaşmazlıklar durumunda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir. GOLDCERT verilecek olan mahkeme kararlarına uymayı şimdiden kabul eder.

– GOLDCERT, dış kaynaklı denetçilere verilen bütün işlerin sorumluluğunu üstlenmiştir.

– Hizmetin gerçekleştirilmesi için yapılan MÜŞTERİ yeri ziyaretlerinde denetim ekibi üyelerinin MÜŞTERİ malzeme/ekipman vb. zarar vermesi durumunda GOLDCERT karşılıklı mutabakat ile MÜŞTERİ’nin zararını gidermek için gerekli tüm önlemleri alır.

– Hizmetin gerçekleştirilmesinde GOLDCERT’ten kaynaklanan eksiklik/kusur sebebiyle denetimin tekrar edilmesi gerekirse ilgili tüm giderler GOLDCERT tarafından karşılanacaktır.

 

4.MÜŞTERİ’nin Yükümlülükleri

– Hizmet kapsamında gerçekleştirilecek denetimler ve/veya SİSDER tarafından gerçekleştirilecek ziyaretler sırasında denetimi yapan kişilere gerekli doküman, altyapı, tesisi göstermeli ve ilgili personel ile görüşmeye imkan tanımalıdır. Denetimler sırasında MÜŞTERİ tarafından yeterli sayıda temsilci denetim ekibine refakat etmelidir.

– Olumlu denetim sonrası belge almaya hak kazandıktan sonra https://saglikliisyeriprogrami.com/ web sitesi Sertifikalı Kuruluşlar menüsünde kuruluş bilgilerinin (Tesis Adı-Sektör-Belge Durumu-Denetleyen Kuruluş-İl/İlçe-Sertifika Veriliş Tarihi) yayınlanmasını kabul eder.

– Hizmetin gerçekleştirilmesinde MÜŞTERİ’nin eksik ve/veya yanıltıcı bilgi vermesi sebebiyle denetimin tekrarı gerekirse, denetimin tekrarı ile ilgili tüm giderler MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.

– MÜŞTERİ, Covid-19’la mücadeleye karşı uyguladığı sistemde ortaya çıkabilecek önemli değişiklikleri GOLDCERT’e 15 gün içinde yazılı olarak bildirir.

– Belge, marka ve logoları yanlış, kabul edilemeyecek yada kötü şekilde kullanmaz.

– Belgelendirildiği Covid-19 Değerlendirme Kriterleri-Kontrol Listelerindeki hususlar ve GOLDCERT şartlarına uymayı sürdürmeyi kabul eder.

– MÜŞTERİ, GOLDCERT tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin tüm kayıtları (Teklif/sözleşme, Rapor, Uygunsuzluklar vb) belgenin geçerlilik süresince saklar.

– Tüm taraflardan gelen şikayetler ve değişiklikler (müşteri, Covid-19 Değerlendirme Kriterleri-Kontrol Listeleri, GOLDCERT prosedürleri) ile ilgili olarak GOLDCERT tarafından kısa süre önce haber vermek kaydıyla kısa süreli denetimler gerçekleştirmesini ve tahakkuk eden ücreti ödemeyi kabul eder. (MÜŞTERİ tarafından plana itiraz için yeterli süre bulunamayabilir. Bu sebeple GOLDCERT, denetim ekibi seçimine azami önem gösterir.)

– SİSDER gerek gördüğü hallerde MÜŞTERİ tesislerini ziyaret edebilir ve/veya MÜŞTERİ denetlenmesi sırasında SİSDER temsilcileri (Gözlemci olarak) de bulunabilir.

– Belgenin iptali-geri çekilmesi gerçekleştiğinde orijinal belgenin GOLDCERT’e gönderilmesini, marka ve logo kullanımını durdurmayı şimdiden kayıtsız ve şartsız kabul eder. Bu hususlar 15 iş günü içinde tamamlanmalıdır.

 

5.Ücretler ve Ödeme (Mali Yükümlülükler)

– Teklifte belirtilen hizmet bedelleri eksiksiz olarak belirtilen ödeme planına göre MÜŞTERİ tarafından GOLDCERT’e ödenecektir.

– Ödeme süresi fatura tarihinden itibaren 15 gündür. 30 günü aşan ödeme gecikmeleri için % 8 gecikme bedeli uygulanır.

– MÜŞTERİ tarafından teklifin onaylanması sözleşme yerine geçer. Sözleşmeden doğan damga vergisi MÜŞTERİ tarafından ödenir.

 

6.Belgelendirme İş Akışı

6.1- Talep, Başvuru ve Değerlendirme

MÜŞTERİ e-mail, faks, telefon vs. ile belgelendirme taleplerini Sağlıklı İşyeri Programı Belgelendirme Hizmeti Talep Formu ile GOLDCERT’e iletir. Bu formda kuruluşa ait bilgiler eksiksiz ve tam olarak doldurulur.

6.2- Tekliflendirme

Hizmet talebi GOLDCERT tarafından gözden geçirilir. Uygun olması durumunda teklif hazırlanır ve MÜŞTERİ’ye iletilir. MÜŞTERİ tarafından teklifin onaylanması sözleşme yerine geçer. Teklif MÜŞTERİ’nin imza yetkisine sahip olan yetkili personeli tarafından imzalanmalıdır.

6.3- Planlama

Teklifin onaylanması ile beraber Planlama Koordinatörüne iletilen bilgiler ışığında MÜŞTERİ ile yapılan görüşmeye göre denetim planı (tarih planlama, lojistik) yapılır.

6.4- Belgelendirme Denetimi

Covid-19 Değerlendirme Kriterleri-Kontrol Listelerinde bulunan şartlara uygunluk denetimi, denetim ekibi tarafından önceden mutabık kalınmış denetim tarihinde gerçekleştirilir. Belgelendirme Müdürü tarafından verilecek olan belgelendirme kararı bu denetim sonrasında verilir. Belgelendirme Müdürü denetim raporlarını inceler ve karar verir. Sonuç uygun ise belge yayımlanır.

6.5- Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetlerin Yürütülmesi

– Tüm denetimlerde; denetim ekibinin tespit ettiği uygunsuzluklar Uygunsuzluk Raporu ile kapanış toplantısında müşteriye sunulur ve müşteri ile mutabakat sağlanır.

– Uygunsuzluk: Bir şartın karşılanmamasıdır.

– MÜŞTERİ, raporda belirtilen uygunsuzluklar ile ilgili olarak gerekli faaliyetleri planlar ve yürütür. Uygunsuzluk Raporunda belirtilen bilgilere göre yürütmüş olduğu faaliyetleri işleterek faaliyeti tamamlar. Bu süre 45 günü geçemez.

– MÜŞTERİ, tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesine müteakip GOLDCERT’e bilgi verir. Uygunsuzlukların giderilip giderilmediği ile ilgili karşılıklı olarak kararlaştırılan tarihte takip denetimi gerçekleştirilir.

6.6- Değişiklik Denetimleri (Adres, Unvan v.s.)

– MÜŞTERİ Covid-19 ile mücadele kapsamında uyguladığı sistemindeki önemli değişiklikleri en geç 15 gün içinde GOLDCERT’e Sertifika Değişiklik Talep Formu ile bildirmelidir.

– MÜŞTERİ’den gelen değişiklik talebi ve MÜŞTERİ’nin revize ticari evrakları ve uygulamalar Operasyon Müdürü tarafından incelenir ve saha incelemesi yapılıp yapılmayacağına karar verilir.

– Aşağıdaki değişikliklerde müşteri yeri incelemesi gereklidir. Bunlar:

 • Adres değişikliği
 • Covid-19 ile mücadele kapsamında uyguladığı sistemdeki majör değişiklikler

– Aşağıdaki değişiklikler bir sonraki denetimde doğrulanabilir.

 • Müşteri ticari ünvan, organizasyon yapısı veya statü değişikliği (Kilit personel değişikliği olmadığı durumda)

– Sahada değişiklik talebi ile ilgili denetim yapılmasına karar verilen MÜŞTERİ, gerçekleştirilecek olan denetim ile ilgili tahakkuk eden hizmet bedellerini ve denetim ekibi masraflarını ödemeyi kabul eder.

6.7-Şikayet ve İtirazlar (Geribesleme)

Yürütülen denetim ve belgelendirme faaliyetleri sırasında MÜŞTERİ yada diğer taraflardan (SİSDER, resmi kurumlar, toplum, STK’lar, yetkili otoriteler) gelen geribeslemeler (müşteri memnuniyetsizliği, hayal kırıklığı, müşterinin müşterisinin şikayeti, itiraz vs) S-P.09 Geri Besleme Prosedürüne göre işlem görür. Bu prosedürün güncel haline web sitemizden ulaşabilirsiniz.

 

7.Rapor, Belge, Marka ve Logo Kullanımı

– MÜŞTERİ, olumlu denetim sonrası belge almaya hak kazanması ile beraber GOLDCERT’in sahibi olduğu logoyu ve belgeyi kullanmaya hak kazanır. Belge, logo, marka, rapor GOLDCERT mülküdür.

– Belge ve logolar MÜŞTERİ web sitesinde, ticari yazışmalarda, katalog, broşürler ve diğer reklam malzemelerinde kullanılabilir.

– Belge ve logolar aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

 1. Ürün ve nihai paketi üzerinde (Standart ismi dahil),
 2. Ürün belgesi imajına yol açan durumlarda,
 3. Belgelendirme programı içinde yer almayan bölüm, bağlı kuruluş, ofis, şube, tesis veya iştiraklerde.
 4. GOLDCERT itibarına ve kamu güvenine gölge düşürecek şekilde.

 

8.Belgenin İptali ve Geri Çekilmesi

– İptal-Geri Çekme: MÜŞTERİ adına yayınlanan belgenin tamamen geçerliliğini yitirmesidir.

Aşağıdaki durumlarda müşterinin belgesi iptal edilir-geri çekilir.

 1. Rapor, sertifika, logo ve/veya marka kullanımı kurallarına riayet edilmemesi,
 2. MÜŞTERİ tarafından Sözleşme Yükümlülükleri kısmen yada tamamen yerine getirilmemesi,
 3. MÜŞTERİ’nin belge üzerinde belirtilen adreste bulunamaması durumunda,
 4. Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı veya kullanımına müsaade edilmesi,
 5. Belge ve/veya raporda değişiklik (tahrifat) yapılması sonucu,
 6. MÜŞTERİ gerçekleştirilmiş önemli değişiklikler ile ilgili olarak 15 gün içinde GOLDCERT’e bildirim yapmamışsa,
 7. MÜŞTERİ ile ilgili iflas işlemleri başlamışsa veya yetersiz kaynaklardan dolayı kendisi hakkındaki işlemler durdurulmuşsa,
 8. MÜŞTERİ ticaretten çekilmişse yada başkalarına devredilmişse,
 9. MÜŞTERİ tarafından gönüllü talep edilirse, (yazılı talepte bulunulmalıdır)

 

9.Diğer Hükümler

– İşbu sözleşmenin uygulamasından doğacak ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

– MÜŞTERİ’nin başvuruda belirttiği adres, tebligat hukuku açısından ikametgâhı olarak kabul edilecektir. Bu adrese gönderilen taahhütlü ve/veya iadeli taahhütlü yazışmalar tebligat hükmünde olacaktır.

– İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına tabidir.

 

Tarih                      : 26/10/2020

Revizyon No       : 01

Bize Yazın

Sizin için neler yapabiliriz?
Aşağıdaki formu doldurun,
hemen arayalım.

  Bizi Takip Edin